Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.

Har du koll på ekomärkningar?

Det finns en uppsjö av olika märkningar och certifieringar på livsmedel, kläder, rengöringsprodukter, elektronik m.m, som markerar om produkten är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden, hälsosam osv. Här har vi samlat information om hur de vanligaste märkningarna står sig när det kom-mer till miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor. Vad som är bäst för varje inköp får sedan var och en bestämma utifrån vad som känns viktigt.

ASC – Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter som grundades av WWF och Dutch Sustainable Trade Initiative 2010. 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter och innehåller krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. För att säkerställa att kraven är uppfyllda verifieras kraven i TCO Certified av oberoende part.

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Biodynamiska odlare uppfyller samma krav som gäller för ekologisk odling. Det betyder till exempel att inga kemiska bekämpningsmedel eller GMO- grödor är tillåtna, och att husdjuren främst ska matas med ekologiskt foder.

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF är ett så kallat flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättrade arbetsvillkor i producentländerna. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom FWF bara arbetar med arbetsförhållandena i produktionen finns inte många regler för miljöhänsyn.

Fish for life är ett märke som finns på Findus fiskprodukter. Det är ingen officiell miljömärkning, utan en symbol för Findus policy för ett uthålligt fiske som består av 10 principer för ansvarsfulla inköp av fisk. Att principerna följs kontrolleras av företagets egna specialister samt två externa rådgivare.

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council.

Garant är ett varumärke från Axfood där man strävar efter att bli bättre på att göra mer hållbara val.

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

Honungsringen är en ekonomisk förening som kontrollerar ursprung och kvalitet av honung så att den som säljer inköpt svensk honung ska kunna, på säkert sätt, särskilja olika leveranser i sitt lager samt kunna ange från vilka odlare varje burk utlevererad svensk honung stammar.

I love eco är ICA:s egen serie av ekologiska produkter. Alla produkter i serien I love eco är märkta med EU:s ekologiska märkning och uppfyller på så vis EU:s förordningar om vad som får kallas för ekologisk produktion. Vissa av produkterna är också KRAV-märkta.

KRAV-märkningen är uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär att KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion men har vissa egna regler utöver denna. Förutom att ha starkare regler inom områdena djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimat har KRAV regler för fiske och slakt, vilket saknas i EU-förordningen.

Marine Stewardship Council (MSC) driver ett certifierings- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder.En fisk- eller skaldjursprodukt som är MSC-märkt kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Naturbeteskött är kött från djur som har betat på så kallade naturbetesmarker, d.v.s. hagmarker och strandängar som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts. Naturbetesmarkerna fungerar som kolsänkor eftersom växternas rötter binder koldioxid i marken. Naturbetesmarkerna är också viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de består av ett stort antal olika växtarter där insekter, fjärilar och vilda djur och fåglar trivs. Betande djur är nödvändigt för att bevara dessa marker och förhindra att de växer igen.

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol som är till för att hjälpa konsumenter att hitta hälsosammare livsmedel.

Oeko-Tex® 100 är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och slutprodukter. Märket ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem. Oeko-Tex® standard 100 gäller den färdiga produkten och märket garanterar att inga ohälsosamma kemikalier finns kvar i textilien.Som ett komplement finns Oeko-Tex® 1000, som utöver grundkraven inte tillåter någon användning av miljöskadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen, och berör även sociala villkor.

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification, och är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC-certifieringsreglerna liknar de som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till småskaligt skogsbruk. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.

Rainforest Alliance är en internationell och ideell miljöorganisation. Dess uppdrag är att skydda ekosystem och de människor och vilda djur och växter som är beroende av dem. Rainforest Alliance arbetar för att man ska hantera bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och främja de anställdas välmående och samhällets välfärd. Rainforest Alliance-märkningen bygger på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet.

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märkning på produkter som de rekommenderar ur allergisynpunkt. Märkningen ska vara en guide för konsumenter som letar efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Astma- och Allergiförbundets Granskningsråd bedömer produkterna utifrån forskningsresultat, tester, produktinformation m.m. och utgår alltid från försiktighetsprincipen, vilket innebär att man inte rekommenderar en produkt om det finns några tveksamheter.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

Svensk fågel är branschorganisationen Svensk fågels märkning på kyckling och kalkon som kommer från ett av organisationens medlemsföretag. Märket garanterar att kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige och att köttet är fritt från salmonella.

Grunden i Svenskt Sigill är en uppsättning regler som gården/odlingen måste följa. Svenskt Sigill garanterar att råvarorna och blommorna som bär märket har producerats på svenska kontrollerade gårdar och odlingar. Svenskt Sigill har även en tilläggscertifiering för klimat och en för naturbeteskött.

Swedish Welcome är en svensk certifiering av boende och andra upplevelser, som kombinerar kvalitet och hållbar utveckling. Genom hemliga och bokade besök i verkligheten hos svenska turistverksamheter bedömer Swedish Welcome-rådgivare hur bra verksamheterna är inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar. Resultaten av bedömningen visas upp på www.swedishwelcome.se där det går att söka på certifierade boenden och andra upplevelser.

Treklövern är ett märke som används i Coops butiker för att signalera att en vara är ekologisk eller miljömärkt. Det är ingen officiell miljömärkning utan ska ses som en guide till bra miljöval.

UTZ betyder ”god” på mayaspråket quiché. UTZ utbildar bönder i affärsmannaskap för att skapa möjligheter till bättre levnadsvillkor och en hög och jämn kvalitet på grödorna. Syftet är också att minska påverkan på miljön, minska kostnaderna och att öka avkastningen. Med spårbara produkter producerade med hänsyn till naturen får odlarna en starkare ställning på marknaden och slutprodukten är etiskt framställd.Visionen är att uppnå en hållbar leveranskedja inom jordbruket och man har kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar produktion.

Äkta vara-märkningen har som syfte att underlätta för kunder som vill undvika tillsatser i maten, och vill bidra till en allmän tillsatssanering av livsmedelssortimentet.

Änglamark är Coop:s egna varumärke med miljö, hälsa och etik i fokus. Coop Änglamarks livsmedelsprodukter ska vara antingen KRAV-märkta eller ha EU:s ekologiska märkning. Några produkter är Fairtrade-märkta. Produkter för rengöring och hygien är märkta med Svanen/Bra miljöval. Se vidare dessa märkningar i vänstra spalten för mer detaljer.

Källa: medvetenkonsumtion.se

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!